• Mai Văn Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0914179337
 • maithanhkb@yahoo.com.vn
 • Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục; + Lĩnh vực công tác: Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: - Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên; xây dựng kế hoạch chiến lược, định hướng phát triển nhà trường; kế hoạch thực hiện Đề án liên quan đến trường THPT; xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường hàng năm, hàng tháng, hàng tuần; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của nhà trường trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; - Chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng khoa học; Hội đồng xét nâng lương và các Hội đồng khác; - Quản lý tài chính, chủ tài khoản của trường; phối hợp với Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; - Chỉ đạo, điều hành công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi; trực tiếp chỉ đạo các hoạt động hợp tác, liên kết, giao lưu với các trường THPT - Chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh chăm lo xây dựng và phát triển nhà trường; - Ký trang 1 học bạ học sinh. Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 12; Thực hiện công tác nhập và chuyển trường của học sinh; - Thực hiện các báo cáo của phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Kế hoạch tài chính Sở Giáo dục - Đào tạo (chủ trì hoặc phối hợp hoặc chỉ đạo, nhắc nhở để hoàn thiện báo cáo); - Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.
 • Phạm Tân An
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Hiệu Trưởng
 • 0914249417
 • Lĩnh vực công tác: Trực tiếp giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành một số lĩnh vực, hoạt động, cụ thể: - Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tài sản cố định của Trường; - Quản lý, điều hành, kiện toàn, phát triển phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành, phòng vi tính, phòng truyền thống, thư viện nhà trường; công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; - Phụ trách, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn toàn trường thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…theo chuyên đề của từng năm; - Thực hiện các báo cáo của Thanh tra và Văn phòng Sở Giáo dục- Đào tạo (chủ trì hoặc phối hợp hoặc chỉ đạo, nhắc nhở để hoàn thiện báo cáo.
 • Dương Xuân Vỹ
 • Ban Giám Hiệu
 • P.Hiệu Trưởng
 • 0972116881
 • Vy.cudram@gmail.com
 • Lĩnh vực công tác: Trực tiếp giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, cụ thể: - Xây dựng kế hoạch chuyên môn, phân công chuyên môn, thời khóa biểu; - Phụ trách các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, nghề phổ thông; - Tổ chức thi cử, kiểm tra học kỳ, tuyển sinh lớp 10, các kỳ thi học sinh giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo; - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên; kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên; - Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhà trường; - Quản lý kiểm tra, đánh giá học sinh; Xét duyệt đánh giá kết quả, xếp loại học sinh; - Quản lý điểm, dữ liệu học sinh, dữ liệu tuyển sinh; hồ sơ thi THPT quốc gia và các hoạt động chuyên môn khác; - Phân công giáo viên, theo dõi việc bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi; tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động hợp tác, liên kết bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi; - Thực hiện các báo cáo của phòng Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin và phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục- Đào tạo (chủ trì hoặc phối hợp hoặc chỉ đạo, nhắc nhở để hoàn thiện báo cáo); - Điều hành hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác.